Skip to main content

Geodezie a související činnost

Naši pracovníci jsou vzdělaní v oboru geodézie, katastru nemovitostí a projektování pozemkových úprav s minimálně pětiletou praxí v oboru.

Geodezie a související činnost

Naši pracovníci jsou vzdělaní v oboru geodézie, katastru nemovitostí a projektování pozemkových úprav s minimálně pětiletou praxí v oboru.

Technika

Nejmodernější vybavení

Pro zpracování zakázek používáme českou softwarovou platformu a pro vlastní terénní práce osvědčenou techniku vyplývající z 25letých zkušeností v oboru. Stále modernizujeme vybavení tak, jak v souladu s požadavky zákazníků i tempem doby je nezbytně nutné

656 578

Naměřených bodů

13 546

Spokojených zákazníků

18 456

Realizovaných zakázek

Časté dotazy

K čemu je protokolární vytyčení vlastnické hranice?

Vytyčení neznatelné vlastnické hranice je vždy velmi zodpovědná práce pro geodeta, který je úkolem pověřen. Bez ohledu na to, jaká je kvalita podkladu, ze kterého pro vytyčení lomových bodů vlastnické hranice vychází, musí skoro vždy posoudit předchozí výsledky geodetických činností, aby vytyčená hranice měla co největší vypovídací schopnost. Pak je ovšem nutné, aby se předání takovéto hranice v terénu zúčastnili všichni dotčení vlastníci a do protokolu se k ní vyjádřili. Tato dokumentace je po té předána do dokumentace příslušného katastrálního úřadu a je výchozím podkladem pro další geodety, kteří mohou na tyto výsledky geodetické činnosti navázat.

Jak na rozdělení pozemku pro případ prodeje, darování apod.?

Při oddělování pozemku pro jakýkoliv účel je třeba vždy mít zpracovaný geometrický plán na oddělení pozemku a k tomu i souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením takovéhoto pozemku. Stavební úřad by měl s dělením pozemku vyslovit souhlas před dokončením geometrického plánu, aby se mohly případné připomínky ještě zapracovat. Po potvrzení (odsouhlasení) geometrického plánu katastrálním úřadem se jakékoliv změny musí promítnou do geometrického plánu zcela nového. Pro zápis do katastru nemovitostí je pak samozřejmě důležitá listina, která bude spolu s geometrickým plánem na katastrální úřad doložena, ať je to jakákoliv smlouva nebo rozhodnutí stavebního úřadu o využití území.

Co je potvrzený geometrický plán?

Při zpracování geometrického plánu od počátku prací komunikujeme s příslušným katastrálním úřadem a vše vyvrcholí tím, že katastrální úřad geometrický plán potvrdí. Předtím ho ovšem musí schválit úředně oprávněný zeměměřický inženýr a ověřit. Ten také za jeho zpracování nese odpovědnost. Takto odsouhlasený geometrický plán slouží k dalším úkonům tak, aby byl do katastru zaveden. Bez příslušných listin je to pouze dokument zobrazující návrh budoucího stavu a nebude se v katastru nemovitostí zobrazovat.

Jaká je platnost geometrického plánu?

Po obdržení geometrického plánu zákazníkem je nezbytně nutné neprodleně provést úkony vedoucí k jeho zavedení do katastru nemovitostí. Pokud dojde v budoucnosti ke změnám v katastru nemovitostí na pozemcích geometrickým plánem, může se tento stát nepoužitelným, protože stav, ze kterého se při jeho vyhotovení vycházelo již neplatí, a je tedy nutné vyhotovit geometrický plán nový, který na změněný stav v katastru bude reflektovat.

Případné dotazy týkající se všech geodetických činností a vznikajících úskalích s jejich využitím rádi zodpovíme, ať telefonicky nebo mailem.