Skip to main content

Jsme GEODETICKÉ SDRUŽENÍ S.R.O.

Naše společnost GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. dbá na profesionální realizaci geodetických a dalších přidružených prací k tomuto oboru.

VZNIK A ROZSAH PŮSOBNOSTI

Naše společnost GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. je registrována u Obvodního soudu pro Prahu 1 od 3. 5. 1995 pod č.v. 37161/C. Před tímto datem působila pod názvem GEODETICKÉ SDRUŽENÍ jako sdružení fyzických osob pod vedením Ing. Lukse, a to od 1. 10. 1992.

Naší společnost GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. zastupuje jednatel Ing. Vladimír Luks.

Hlavní středisko a vedení naší společnosti sídlí v Příbrami II, ulici Kpt. Olesinského 69. Pro zajištění potřeb zákazníků v regionu středních a jižních Čech jsou zřízena detašovaná pracoviště v Praze 8, kde se nachází i digitální a výpočetní středisko, ve Čkyni na Šumavě a v Benešově. 

V současné době zajišťujeme naše služby v Praze, Středočeském kraji a Jihočeském kraji.

Pozemkové úpravy zpracováváme na různých úrovních projekčních i geodetických v rámci českých krajů.

Naše společnost je členem: Hospodářské komory České republiky. Jednatel Ing. Vladimír Luks je členem: Svazu českých geodetů a kartografů a Českomoravské komory pozemkových úprav.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Organizace si plně uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Ve všech svých činnostech, souvisejících službách a při používání produktů dbá organizace důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho jednotlivé složky.

Vedení organizace se zavazuje jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašuje se k zodpovědnosti za ně. Provedlo úvodní environmnentální přezkoumání a

stanovilo rozsah systému environmentálního managementu jako základní prostředky k zjištění současné pozice organizace se zřetelem k jejím environmentálním aspektům a jejich významným environmentálním dopadům a platným zákonným a jiným environmentálním požadavkům.

Vedení organizace si je plně vědomo závažnosti zátěže životního prostředí i své spoluzodpovědnosti za postupné zlepšování podmínek životního prostředí pro současnou i budoucí generaci. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních priorit organizace. Považujeme ji za stejně významnou oblast činnosti jako naši snahu o co nejlepší hospodářské výsledky, spokojenost našich zákazníků a bezpečnost a ochranu zdraví při práci . Dodržování právních a jiných environmentálních požadavků považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění. Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečišťování. Svojí činností chceme zdravé a krásné životní prostředí nejen chránit, ale i spoluvytvářet.

K tomu:

· budeme trvale prosazovat environmentální kritéria do všech hospodářských aktivit včetně jejich soustavného monitorování a hodnocení tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší podnikatelské činnosti na životní prostředí

· zavedením systémových opatření vytvoříme podmínky pro minimalizaci budoucích zátěží životního prostředí

· v maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií, pohonných hmot a materiálů

· v odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů, třídění odpadů a jejich druhotné využití

· budeme maximálně šetřit zdroji vod a tím snižovat množství odpadních vod

Environmentální politiku a zásady EMS budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a kooperujících organizací. Environmentální politiku budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci EMS sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.